ตัวชี้วัดย่อย : การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) โดยการคัดแยก/ระบบบำบัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ - ภาครัฐ (SOE64)